KEMIKAALE KÄITLEVATE ETTEVÕTETE VÄLISE ELANIKKONNAKAITSE KAVA AVALIKUSTAMINE IDA- JA LÄÄNE-VIRUMAAL

Kemikaale käitlevate ettevõtete väline elanikkonnakaitse kava on vastavalt Seveso direktiivi 2012/18/EL artiklile 12 ja kemikaaliseaduse §34 p3 alusel koostatav A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõtete käitisevälise hädaolukorra lahendamise plaan. Vastavalt kemikaaliseadusele on pädev asutus nimetatud kava koostama Päästeamet.  

Elanikkonnakaitse kava koostatakse eesmärgiga parandada elanike teadlikkust piirkonna ohtudest ja valmisolekut õigesti käitumiseks võimalike õnnetuste korral. Kava sisunõudeid reguleerib Seveso direktiiv.

Päästeameti Ida päästekeskuse kriisireguleerimise büroo eestvõttel valmis antud kava Ida- ja Lääne-Virumaal paiknevate kemikaaliettevõtete kohta. Dokumenti on käesoleval aastal tutvustatud maakondlike omavalitsusliitude koosolekutel, ohtlike ja suurõnnetuse ohuga ettevõtete regionaalsel infopäeval ning  Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni istungil. Järgmine tegevus on dokumendi kohta tagasiside kogumine elanikkonnalt.

Elanikkonnakaitse kava saadetakse kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa kohalikele omavalitsustele avalikustamiseks veebilehekülgedel ning selle dokumendi põhjal valmib lähitulevikus ka kemikaaliohutuse teemaline infomaterjal.

Infotunnid avalikkusele toimuvad:
27. oktoobril kell 11.30-12.30 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36) ohutuspäeval.
1. novembril kell 14-16 Sillamäe Kultuurikeskuses (Kesk 2 4) II korrusel.
2. novembril kell 14-16 Kunda linna eakate päevakeskuses (Mäe 11) II korrusel.
8. novembril kell 14-16 Vaivara vallavalitsuses (Pargi 2, Sinimäe).
10. novembril kell 14-16 Kiviõli linna päevakeskuses (Soo 13).
17. novembril kell 14-16 Jõhvis Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7).,

Infotundide ajakava:
1. Elanikkonnakaitse kava eesmärgi ja sisu tutvustus.
2. Piirkonna ettevõtetest tulenevad ohutegurid ja nende maandamiseks rakendatud meetmed.
3. Peamised käitumisjuhised.

Ettepanekud kemikaale käitlevate ettevõtete välise elanikkonnakaitse kava kohta palume esitada kuni  23. novembrini e-posti aadressil: eve.ojala@rescue.ee