Elukoha registreerimine

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse, mis on vajalik selleks, et omavalitsused saaksid osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. On inimese enda huvides, et tema elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid korrektsed. Kõikide sotsiaaltoetuste andmine, erinevate kohaliku omavalitsuse poolt elanikele pakutavate soodustuste väljastamine, samuti valimistel osalemine ja kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumine toimub  elukoha järgi.  Peale uude elukohta kolimist või elukoha puudumisel rahvastikuregistris on isik kohustatud esitama oma elukoha andmed rahvastikuregistrile 30 päeva jooksul. 

Elukoha andmete muutumist saab teha:

  • elektrooniliselt kodanikuportaali www.eesti.ee kaudu;
  • digitaalallkirjaga e-posti teel;
  • kirjalikult, elukohateadet saab täita kas kohapeal või saata postiga.

Vajalikud dokumendid elukohateate esitamisel:

  • elukohateade
  • koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehest (pole vaja digitaalallkirja puhul);
  • koopia ruumi kasutamise õigust tõendavast dokumendist või elukohateatele kantud ruumi omaniku nõusolek - kui teate esitaja ei ole ruumi omanik. Elukohateate esitamisel kodanikuportaali kaudu saab ruumi omanik oma nõusolekut kinnitada digitaalallkirjaga;
  • kaasomanike või nende esindajate nõusolek elukohateate esitamiseks - kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel.

Elukohateates esitatakse ühe elukoha aadressiandmed. Perekonnaliikmed võivad esitada ühise elukohateate, kindlasti tuleb teatel esitada ka alaealiste laste andmed. Elukohateatega kinnitatakse rahvastikuregistrisse kantud aadressiandmete muutmise või lisamise soovi.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia (näiteks üürileping)  või ruumi omaniku loa (allkiri elukohateatel) elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. 

Kaasomandis oleva ruumi aadressi kandmiseks rahvastikuregistrisse lisab elukohateate esitaja elukohateatele kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusoleku elukohateate esitamiseks, välja arvatud juhul, kui ruumi omanike vahelisest kaasomandi kasutamise kokkuleppest ei tulene teisiti. Sellisel juhul lisatakse elukohateatele kaasomanike kokkulepet tõendav dokument.

 

Ruumi omaniku õigustatud nõudmine (Kuidas muuta omanikuna teise isiku elukohaandmeid)

Juhul kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum, aga elanikul pole õigust seda elamuseaduse järgi kasutada, elaniku ruumi kasutusõigus on lõppenud või isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana, siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressiandmete muutmiseks.

Vajalikud dokumentid ruumi omaniku õigustatud nõudmise esitamisel: 

 

Daisy Utsar
Kontakttelefon:  33 23 663
E-post: daisy.utsar@lohusuuvv.ee