« Tagasi

Teade Ida-Viru maakonnaplaneeringu kehtestamisest

Ida-Viru maavanem kehtestas Ida-Viru maakonnaplaneeringu 28.12.2016 korraldusega 1-1/2016/278.

Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on kujundada strateegiliselt läbimõeldud, maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ja ettevaatavalt arvestavad ruumilise arengu põhisuunad ning anda suunised üldplaneeringute koostamiseks; koordineerida vastavalt valla ja linna üldplaneeringuid;  anda signaal investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta. Maakonnaplaneeringu koostamisel on arvesse võetud riigi ja kohaliku omavalitsuse ruumilise arengu vajadused, lähtudes majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalistest suundumustest ja vajadustest. Maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmeid on on hinnatud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) käigus.

Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda Ida-Viru Maavalitsuse kodulehel (http://ida-viru.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering)