« Tagasi

1.aprilliks 2017 on kõigil valla huvides tegutsevatel MTÜ - del, seltsingutel ja füüsilistel isikutel võimalus esitada toetuse taotlus

Lohusuu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord
Toetuse andmise eesmärgiks on toetada valla territooriumil elanikkonna ühistegevust. Taotlusi saab esitada järgnevate valdkondade toetamiseks:
1) kultuur; 2) haridus; 3) sport; 4) noorsootöö; 5) külaelu; 6) seltsitegevus.
Toetust on õigus taotleda valla huvides tegutsevatel MTÜ-del, seltsingutel, füüsilistel isikutel.

Toetuse liigid on:
1) ürituste korraldamise toetus;
2) projekti kaasfinantseerimise toetus;
3) tegevustoetus.

Ürituse korraldamise toetust on võimalik taotleda konkreetse ürituse läbiviimiseks, kui see on suunatud valla elanikele, valla maine tõstmiseks või on traditsiooniline üritus.

Projekti kaasfinantseerimise toetust saavad taotleda valla territooriumil registreeritud MTÜ-d, kelle projekt on suunatud valla arenguks või valla maine tõstmiseks.

Tegevustoetust saavad taotleda valla territooriumil registreeritud MTÜ-d, kelle ülalpidamisel on avalikus kasutuses olevad hooned.

Ürituse korraldamise ja projekti kaasfinantseerimise toetuse taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase avalduse järgnevateks tähtaegadeks: 1. aprilliks ja 1. oktoobriks.

Tegevustoetuse taotleja esitab vallavalitsusele määruse lisas toodud vormikohase avalduse hiljemalt 1. oktoobriks.

Taotlused võib esitada paberkandjal või digitaalselt allkirjastatuna e-postiga.

Toetust eraldatakse valla eelarves selleks ettenähtud vahendite piires.

Toetuse taotlemise avaldused vaatab läbi haridus- ja kultuurikomisjon ning esitab need komisjoni ettepanekuga vallavalitsusele.

Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

Otsuse toetuse eraldamise või mitteeraldamise kohta teeb vallavalitsus 14 tööpäeva jooksul peale taotluse saamist, milles teavitatakse taotlejat e-kirja teel.

Toetuse eraldamise korral sõlmib vallavalitsus viie tööpäeva jooksul taotlejaga lepingu toetuse sihtotstarbelise kasutamise kohta.

Vallavalitsusel on õigus erandkorras eraldada ühekordset toetust valla territooriumil mittetegutsevatele MTÜ-dele, kui nende tegevus on suunatud Lohusuu valla elanikkon-nale või Lohusuu valla maine tõstmisele.

Ürituse korraldamise toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast lepinguga sätestatud toetuse kasutamise aja lõppemist.

Projekti kaasfinantseerimise toetuse saaja esitab toetuse kasutamise aruande vallavalitsusele ühe kuu jooksul pärast lepinguga sätestatud toetuse kasutamise aja lõppe-mist.

Aruanded kinnitab vallavalitsus ja teavitab sellest esitajat e-kirja teel.

Tegevustoetuse saaja esitab vallavalitsusele majandusaasta aruande hiljemalt 30. juuniks.

Toetuse mittesihipärase kasutamise korral on vallavalitsusel õigus nõuda vastava summa tagastamist.

Korras ära märgitud toetuste taotlemiseks kuuluvad korra juurde ka vastavad vormid. Vormi leiate Riigi Teatajast või valla kodulehelt. Vastava vormi saate ka meie sekretärilt, helistage 332 3660 või kirjutage lohusuuvv@lohusuuvv.ee

 

Määrus nr 4, Lohusuu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

      Lisa 1, Taotlus ürituste korraldamiseks
      Lisa 2, Taotlus projekti kaasfinantseerimiseks
      Lisa 3, Tegevustoetuse taotlus avalikus kasutuses olevate hoonete ülalpidamiseks
      Lisa 4, Ürituse korraldamise toetuse kasutamise aruanne