« Tagasi

Õiguskorra ülevaade Lohusuu vallas

Aasta esimene pool on möödunud ning erinevate õigusnormide eiramistega numbrite kujul ajalukku jäädvustatud. Siinkohal teengi kokkuvõtva ülevaate sellest, kuidas möödus esimene poolaasta Lohusuu vallas.

2017. aasta esimese kuue kuuga registreeriti Lohusuu vallas üks kuriteo juhtum vähem, kui möödunud aasta samal perioodil. Kuriteoliikidest registreeriti varavastased, isikuvastased, avaliku rahu vastased, keskkonnavastased, ametialased süüteod ja liiklussüüteod. Varavastaseid süütegusid registreeriti Lohusuu vallas aasta esimeses pooles kolm, neist kahel juhul oli tegemist vargustega ja ühel juhul omastamisega. Registreeriti üks isikuvastane süütegu seoses ähvardamisega, samuti üks avaliku rahu vastane süütegu, mis pandi toime seoses avaliku korra raske rikkumisega. Veel registreeriti üks ametialane süütegu, mille puhul oli tegemist toimingupiirangu rikkumisega, samuti üks keskkonnavastane süütegu seoses loodusliku loomastiku kahjustamisega ning üks liiklussüütegu seoses mootorsõiduki juhtimisega joobeseisundis.

Alaealiste poolt toime pandud kuritegusid Lohusuu vallas esimesel poolaastal ei registreeritud.

Registreeritud kuriteod Ida-Virumaal ja Lohusuu vallas 2015-2017 I poolaasta

 

 

2015

2016

2017

+/-

+/-

 

%

 

Ida-Virumaa

1656

2023

1814

-209

-10%

 

Lohusuu vald

2

9

8

-1

-11%

 

sh alaealiste poolt

0

1

0

-1

-100%

 
               

 

2017. esimesel poolaastal registreeriti Ida-Virumaal 1814 kuritegu, mida oli 209 juhtumi võrra vähem, kui möödunud aasta samal perioodil. Väärtegusid registreeriti esimesel poolaastal maakonnas kokku 8830, ehk 450 juhtumit enam, kui 2016. aastal.

Registreeritud väärteod Ida-Virumaal ja Lohusuu vallas 2015-2017 I poolaasta

 

2015

2016

2017

+/-

+/-

 

%

 

Ida-Virumaa

10024

8380

8830

450

5,4%

 

Lohusuu vald

68

58

75

17

22,7%

 

sh alaealiste poolt

0

3

0

-3

-100,0%

 

 

Esimesel poolaastal registreeriti Lohusuu vallas väärtegusid 17 juhtumi võrra enam kui möödunud aasta samal perioodil, ehk kokku 75 väärtegu. Enamuse toimepandud väärtegudest moodustasid liiklusseaduse rikkumised, mida oli kokku 63. Neist suurem osa, ehk 36 oli toime pandud seoses mootorsõidukijuhi poolt lubatud sõidukiiruse ületamistega. Liikluskindlustuse seaduse eiramisi registreeriti kahel korral. Karistusseadustiku rikkumisi registreeriti kuuel korral, neist kaks olid seoses eritalituste vale väljakutsumisega, üks avaliku korra rikkumisega, üks seoses võimuesindaja solvamisega ning kahel korral seoses varavastase süüteoga väheväärtusliku asja ja varalise õiguse vastu. Kahel korral eksiti ka narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse sätete vastu. Alaealiste poolt toimepandud väärtegusid esimesel poolaastal Lohusuu vallas ei registreeritud.

Esimesel poolaastal toimus Lohusuu vallas ka kaks inimkannatanutega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kokku kolm inimest.

Õigusrikkumised kui käitumisviisid vastanduvad õiguspärasele käitumisele, seega on õigusrikkumine käitumine, sealhulgas tegevus või tegevusetus, mis eirab õigusnormide nõudeid ja on ühiskonnale ohtlik. Õiguskuulekalt käitudes jätab inimene süütegude statistilisse jadasse nulli ning ei ole oma käitumisega ühiskonnale ohtlik. Seega ära skoori oma tegevusega süütegude statistikas vaid ole seadusekuulekas ning näita üles hoolivust teiste suhtes. Selliselt muudame oma kodukoha turvalisemaks ja paremaks elupaigaks.

 

Margus Murdsalu

piirkonnapolitseinik