KIVASTIKU MAAÜKSUSE OSALINE DETAILPLANEERING

Lohusuu Vallavolikogu 29.08.2013. a otsusega nr 47 algatati Lohusuu vallas Vilusi külas 5,94 ha suurusel Kivastiku katastriüksusel (42002:001:0072) Kivastiku maaüksuse detailplaneering ja kinnitati selle lähteülesanne nr 1/2013.

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise eesmärk oli muuta maa sihtotstarve maatulundusmaast ärimaaks ning rajada maaüksusele põllu- ja metsamajandustehnika müügisalong koos remonditöökoja ja parkimiskohtadega mootorsõidukitele.

Lohusuu Vallavolikogu 11.09.2014 a. otsusega nr 15 jäeti algatamata Kivastiku maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. 11.09.2014.a. otsusega nr 16 nimetas Lohusuu Vallavolikogu Kivastiku maaüksuse detailplaneeringu ümber Kivastiku maaüksuse osaliseks detailplaneeringuks ja võttis planeeringu vastu.

Planeeringu kooskõlastused ja teised menetlusdokumendid:

Elektrilevi OÜ (23.09.2013)
Maanteeamet (22.01.201416.04.2014, 19.12.2014 )
Päästeamet (24.01.2014, 28.04.2014)
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (29.04.201431.10.2014)
Põllumajandusamet (19.05.2014)
Keskkonnaamet (07.04.201412.06.2014, 15.07.2014)
Maa-amet (30.07.2014)
Täiendavate kooskõlastuste määramine: Ida-Viru Maavalitsus

OÜ RealEnviron keskkonnaekspert Jargo Jürgensi (tegevuslitsents KMH0114) koostatud Kivastiku kinnistu osalise detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise eelhindamise aruanne

01.10-30.10.2014 toimunud avaliku väljapaneku käigus esitas detailplaneeringu kohta ettepanekuid Maanteeamet.  

02.12.2014 toimus Lohusuu vallamajas Kivastiku maaüksuse osalise detailplaneeringu avalik arutelu (protokollosalejate nimekiri) mille tulemusena tehti detailplaneeringus parandused ja täiendused, mis planeeringu põhilahendusi ei muutnud ja täiendavaid kooskõlastusi ei nõudnud.

Ida Viru maavanem andis 19.01.2015 detailplaneeringule heakskiidu ja tegi ettepaneku planeering kehtestada.

Kivastiku maaüksuse osaline detailplaneering kehtestati Lohusuu Vallavolikogu 04.02.2015.a otsusega nr 4.

Asukohaskeem
Üldplaneeringu muutmise ettepanek
Seletuskiri
Põhijoonis
Illustreeriv joonis