Kote katastriüksuste detailplaneering

Lohusuu Vallavolikogu 30.06.2009. a otsusega nr 11 algatati Tammispää külas asuvatel Kote katastriüksustel (42002:002:0047 ja 42002:002:0048) Kote katastriüksuste detailplaneering ning kinnitati selle lähteülesanne, mille kehtivuse tähtaega pikendati Lohusuu Vallavolikogu 21.12.2010. a otsusega nr 22.

Ajaleheteated: Põhjarannik 01.08.2009 (algatamine), Põhjarannik 13.06.2012 ja vallaleht juuni 2012 (avalik väljapanek), Põhjarannik 28.09.2012 (kehtestamise teade)

Tehnilised tingimused: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ (177254), Ida Regionaalne Maanteeamet (04.06.2010, 13.07.2010)

Kooskõlastused ja seisukohad: Keskkonnaamet (15.03.2012), Päästeamet (27.04.2012), Maanteeamet (07.05.2012) , Maanteeameti Ida regioon (29.03.2011), Maa-amet (08.05.2012)

Kote katastriüksuste detailplaneeringu kooskõlastuste koondtabel.

Kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Kote katastriüksuste jagamine elamumaa kruntideks koos kruntide ehitusõiguse, juurdepääsuteede ja tehnovõrkude asukoha määramisega.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,8 ha.

Detailplaneeringu elluviimisega kaasnev keskkonnamõju on hinnatud Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu koostamisel läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus.

01.11.2010. a toimus Lohusuu vallamajas detailplaneeringu eskiislahenduse arutelu.

Kote katastriüksuste detailplaneering on vastu võetud Lohusuu Vallavolikogu 07.06.2012. a otsusega nr 10.

Avalikule väljapanekule suunatud planeeringulahendus: seletuskiri, põhijoonis.

Lohusuu vallamajas 26.06.-10.07.2012 toimunud detailplaneeringu avaliku väljapaneku käigus planeeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Detailplaneeringu avalikul väljapanekul olnud lahenduse kohaselt oli Kote katastriüksusele tunnusega 42002:002:0047 Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ tehnilistest tingimustest lähtuvalt kavandatud tootmismaa sihtotstarbega krunt, mis planeeringu koostaja eksimuse tõttu asus ligikaudu 1,3 meetri kaugusel Õnne katastriüksusel (42002:002:0232) paiknevast elektripostist, mille külge oli kavas paigaldada mastalajaam.

Asunud seisukohale, et maaüksusel ei ole siiski otstarbekas moodustada eraldi tootmismaa krunti alajaama tarbeks, kui alajaam ise jääb sellest krundist väljapoole, pidas Lohusuu Vallavalitsus ilmnenud vea parandamiseks kirjavahetust asjast puudutatud osapooltega: Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ ja Õnne katastriüksuse (42002:002:0232) omanikega.

Osapoolte seisukohtadest lähtuvalt otsustas Lohusuu Vallavalitsus Kote katastriüksuste detailplaneeringu avalikul väljapanekul olnud lahendust korrigeerida ning kavandatud tootmismaa krundi detailplaneeringu põhijoonisel likvideerida. Planeerija tegi vajalikud muudatused planeeringu põhijoonisel ja seletuskirjas.

Kote katastriüksuste detailplaneering on kehtestatud Lohusuu Vallavolikogu 24.09.2012. a otsusega nr 17.

Kehtestatud detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis.