Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu kehtestamine

Lohusuu Vallavolikogu 29.01.2009.a otsusega nr 1 algatati Lohusuu alevikus (asendiplaanil näidatud maa-alal) Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringning kinnitati selle lähteülesanne nr 1/2009, mille kehtivuse tähtaega pikendati Lohusuu Vallavolikogu 19.07.2011.a otsusega nr 20.
Ajaleheteated: Põhjarannik 05.02.2009 (algatamine), Põhjarannik 07.10.2011 ja vallaleht oktoober 2011 (eskiislahenduse avalik arutelu).

Tehnilised tingimused: OÜ Jaotusvõrk
Kooskõlastused: Ida-Eesti Päästekeskus, OÜ Jaotusvõrk, Terviseameti Ida talitus, Maanteeamet, Keskkonnaamet, Maa-amet
Täiendavate kooskõlastuste määramine: Ida-Viru Maavalitsus
Planeeritava maa-ala suurus on 7 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:
Planeeringulahenduse väljatöötamine Lohusuu aleviku puhkeala rajamiseks koos vajaliku hoonestuse, rajatiste, liikluskorralduse ja juurdepääsuteedega Avijõele ning Peipsi järvele, sh ehituskeeluvööndi vähendamine;
Lohusuu aleviku reoveepuhasti rajamiseks sobiva maa-ala ning ehitustingimuste määramine;
Jätkuvalt riigi omandis olevale maale moodustatavate kruntide munitsipaalomandisse taotlemine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmiseks (taotletakse Avijõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist).

Detailplaneering sisaldab Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest selles taotletakse Avijõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamist.

13. oktoobriks 2011 välja kuulutatud Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustus ja avalik arutelu jäi osalejate puudumusel ära (osalejate registreerimisleht, arutelu protokoll).

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu kooskõlastusjärgselt korrigeeritud lahendus: seletuskiri, olemasolev olukord, põhijoonis, tehnovõrkude plaan.

Planeerimisseaduse § 16 lõikest 8 tulenevalt on kõigil soovijatel võimalik planeeringu koostamise ajal esitada planeeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid, mis tuleb edastada kirjalikult Lohusuu Vallavalitsusele aadressil Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Ida-Virumaa 42001 või e-posti aadressil lohusuuvv@lohusuuvv.ee

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu kehtestamine  20 detsember 2012 nr 31

Detailplaneeringu eesmärgiks on :

  • Planeeringulahenduse väljatöötamine Lohusuu aleviku puhkeala rajamiseks koos vajaliku hoonestuse, rajatiste liikluskorralduse ja juurdepääsudega Avijõele ning Peipsi järvele, sh ehituskeeluvööndi vähendamine;
  • Lohusuu aleviku reoveepuhasti rajamiseks sobiva maa-ala ning ehitustingimuste määramine;
  • Jätkuvalt riigi omandis olevale maale moodustatavate kruntide munitsipaalomandisse taotlemine.

Lohusuu aleviku puhkeala detailplaneeringu avaliku arutelu protokoll