Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Lohusuu Vallavolikogu 14.05.2009.a otsusega nr 8 ning vastu võetud Lohusuu Vallavolikogu 28.06.2010.a otsusega nr 11.

19. juulist kuni 16. augustini 2010 toimus Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek, mille käigus laekus vallavalitsusse 3 kirjalikku vastuväidet ja 8 ettepanekut. Neist ühe vastuväite ja kahe ettepanekuga Lohusuu Vallavalitsus ei nõustunud. Kõigile ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele vastati kirjalikult (vaata Avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekute ja vastuväidete koondtabel ja Lohusuu Vallavalitsuse seisukoht Raadna küla elanike esitatud vastuväite osas). Kõik lisad asuvad SIIN.

17. septembril 2010 toimus Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja KSH aruande avalikustamise järgne avalik arutelu, kus vaadati esitatud ettepanekud ja vastuväited uuesti üle. Raadna külla kavandatud matkaraja ja ühe ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse osas ei oldud vallavalitsuse seisukohtadega nõus. Avaliku arutelu käigus korrigeeris vallavalitsus oma seisukohti Raadna küla matkaraja osas, kuid taotletud ehituskeeluvööndi vähendamise osas jäi vallavalitsus endiselt eitavale seisukohale. Arutelu käigus esitati ettepanekud täiendavate parkimis- ja kauplemiskohtade tagamiseks Jõhvi-Tartu-Valga tee ääres, millega vallavalitsus arvestas.

Arvesse võetud ettepanekud ja vastuväited Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu põhilahendusi ei muutnud ja täiendavaid kooskõlastusi ei nõudnud ning need kanti parandustena üldplaneeringu maakasutuskaardile ja seletuskirja. 

Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu ja KSH aruande avaliku arutelu materjalid on tutvumiseks siin:

- Avaliku arutelu protokoll
- Avalikul arutelul osalenute nimekirja leht 1, leht 2 ja leht 3
- Avaliku arutelu foto1, foto 2 ja foto 3

30. detsembril 2010.a kirjaga nr V 6-5/17985-8 kiitis Keskkonnaamet heaks Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu KSH aruande, millega on võimalik tutvuda SIIN.

8. novembril 2010 esitas Lohusuu Vallavalitsus Keskkonnaametile taotluse ehituskeeluvööndi vähendamiseks Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu alusel. Keskkonnaamet esitas oma seisukoha 15. veebruaril 2011.a kirjaga nr V 14-9/11/16611-5.

4. märtsil 2011.a kirjaga nr 1.2-38/989-2 andis Ida-Viru maavanem Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu planeeringulahendusele heakskiidu ning tegi ettepaneku planeering kehtestada.

Lohusuu Vallavolikogu kehtestas 7.märtsil 2011.a otsusega nr 4 Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu, mille materjalid on siin:

- Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu seletuskiri
- Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu maakasutusplaan leht 1
- Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu maakasutusplaan leht 2
- Lohusuu aleviku väljavõte maakasutusplaanist