Pilliroo kinnistu detailplaneering

Vastavalt planeerimisseaduse §18 lg1 p1, lg2 p2, lg5 p2, lg6 ja §19 lg1 teatame, et Lohusuu Vallavalitsus korraldab avaliku väljapaneku ajavahemikus 23.04.2013-07.05.2013 Pilliroo katastriüksuse detailplaneeringu.

Detailplaneering on vastu võetud Lohusuu Vallavolikogu 01. veebruari 2013. a. otsusega nr 8. Detailplaneering on koostatud LOOB Projekt OÜ ja  Lohusuu Vallavalitsuse koostööna.

Käesolev detailplaneering teeb ettepaneku üldplaneeringu muutmiseks ja Peipsi järve ehituskeeluvööndi vähendamiseks planeeritaval alal.Üldplaneeringuga on seatud planeeritaval alal Looduskaitseseaduse §38 järgselt üldine ehituskeeluvöönd 100m. Detailplaneering teeb ettepaneku vähendada ehituskeeluvööndit 7,5-31,5 m võrra.

Pilliroo katastriüksuse detailplaneeringu lahendusena moodustatakse olemasolevast 0,85 ha suurusest Pilliroo katastriüksusest kaks omaette kinnistut suurusega 4135m² elamumaa sihtotstarbega katastriüksus-planeeritav sihtotstarve elamumaa 50% ning ärimaa 50% ja teine 4024m² suurusega  katastriüksus olemasoleva sihtotstarbega maatulundusmaa- planeeritav sihtotstarve 50% elamumaa ja 50% ärimaa, milledele seada ehitusõigus, mis võimaldaks elamute ja ärilise otstarbega majutushoonete rajamist. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringuga saab ülalnimetatud ajavahemikus tööpäeviti tutvuda Lohusuu Vallavalitsuses.

lk1; lk2 ; lk3 ; lk4 ; lk5 ; lk6 ; lk7 ; lk8 ;lk.9

Lohusuu Vallavolikogu otsus 01.02.2013 nr 8 "Pilliroo kinnistu detailplaneerinu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine"

Lohusuu Vallavolikogu otsus 13.02.2013 nr 10 "Pilliroo kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine ebatäpsuse parandamine"

Situatsiooni skeem