Sotsiaaltoetused lohusuu vallas

Sotsiaaltoetus on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks antav rahaline või mitterahaline toetus. Lohusuu vallas makstakse sotsiaaltoetust üksnes Lohusuu valla elanikele, kes on kantud rahvastikuregistrisse Lohusuu valla aadressiga.

Riiklikud toetused:

Riiklikku toimetulekutoetust  ja vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab Lohusuu Vallavalitsus Eesti Vabariigi sotsiaalhoolekande seadusega kehtestatud ulatuses ja tingimustel vallaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest.

§ 2. Sünnitoetuste suurus
Sünnitoetus ühe  lapse kohta 300 eurot..

§ 3.  Kolme- ja enamalapseliste perede toetus
Kolme- ja enamalapseliste perede toetus on  100 eurot lapse kohta, mis makstakse välja kahes osas, 50 eurot mais ja 50 eurot septembris.  

§ 4. Üliõpilaste toetus
Kuni 25. aastaste üliõpilaste  toetus on 75 eurot aastas.

§ 5. Matusetoetus
Matusetoetuse suurus on 100 eurot.                                                                                  

§ 6. Esmakordselt esimesse klassi mineva lapse toetus
Lapsele, kes astub esimesse klassi koolide  poolt esitatud nimekirjade  alusel,  50 eurot.

§ 7. Koolilõpu toetus
Koolilõputoetus on 25 eurot.

§ 8. Eakate sünnipäevatoetus
Eakate sünnipäevatoetuse suuruseks on 10 eurot.

§ 9. Huvikoolis õppimise toetus
Huvikoolis õppimise  toetus on 30 eurot kuus.

§ 10. Resotsialiseerimistoetus
Resotsialiseerimistoetus on 50 eurot.

§ 11. Muud toetused

(1) Abivahendi ostmiseks või rentimiseks kuni 30 eurot aastas.
(2) Prillide osaliseks kompenseerimiseks, kuid mitte rohkem kui 50 eurot aastas.
(3) Retseptiravimite maksumuse hüvitamiseks kuni 25 eurot aastas.
(4) Haiglatingimustes osutatava hooldusravi kulude katmiseks, kui kulutused hooldusravile on suuremad  kui 80% määratud pensionist  kuni 50 eurot aastas.
(5) Haige või puudega isiku meditsiinilise transpordiga raviasutusse edasi ja tagasi kuni 50 eurot aastas.
(6) täisealise raske puudega isiku sotsiaaltoetus 16 eurot kuus.
(7) täisealise sügava puudega isiku sotsiaaltoetus 26 eurot kuus.
(8) täisealise keskmise puudega (intellektipuue või psüühikahäire) isiku sotsiaaltoetus 16 eurot kuus.
(9) 1,5 - 17-aastase keskmise puudega lapse hooldajatoetus   70 eurot kuus.
(10) 1,5 - 17-aastase raske ja sügava puudega lapse hooldajatoetus  100 eurot kuus.


Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste määramise kord

Lohusuu valla eelarvest 2017. aastal makstavate sotsiaaltoetuste suurused

 

Lohusuu valla elanikele on ettenähtud isiku toimetulekut soodustavad sotsiaalteenused.

Sotsiaalteenuste osutamise eest võetava tasu kehtestamine

Alates 01.septmebrist 2017 hüvitab Lohusuu Vallavalitsus lapsevanematele lapse (7-19-aastase) huvitegevuse osalemise transpordikulud isikliku sõiduauto kasutamise korral kuni 0,2 eurot kilomeetri eest. Hüvitamise aluseks on lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt koostatud ja kinnitatud sõidupäevik.

Taotlejal esitada 2017. aasta sõidupäevikud hiljemalt 15.12.2017.

Isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitamise aruanne lapse huvitegevuses osalemise korral