Surma registreerimine

Surmakanne koostatakse Eesti perekonnaseisuasutuses (maavalitsus või vallavalitsus) , kui:
1) isiku surmakoht on Eestis,

2) surnud isiku viimane elukoht oli Eestis või

3) surnud isikul oli Eesti kodakondsus. Eesti perekonnaseisuasutus koostab surmakande punktides 1–3 nimetatud juhul, kui surm pole registreeritud välismaal.

 

Surmakande koostamiseks esitab perekonnaseisuasutusele avalduse surnu abikaasa, sugulane, hõimlane või teine isik, nende puudumisel raviasutuse juht, politseinik või muu ametnik.

 

Surma registreerimiseks esitatakse perekonnaseisuasutusele avaldus seitsme päeva jooksul isiku surmapäevast või surnud isiku leidmise päevast arvates.

Perekonnaseisuasutus registreerib surma kolme tööpäeva jooksul sellekohase avalduse saamisest arvates.

 

Avaldaja esitab:

- arstliku surmatõendi või kohtuotsuse surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta
- surnud isiku passi või ID kaardi

- enda passi või ID kaardi

 

Surma tõendamiseks väljastatakse avaldajaile soovi korral surmatõend.

Surma registreerimise avaldus

 

Lohusuu vallas saab taotleda matusetoetust juhul, kui isiku registreeritud elukoht rahvastikregistri andmetel oli Lohusuu vald.

 

Lohusuu vallas makstava matusetoetuse suuruseks on 100 eurot.

Matusetoetuse taotlemise blankett  

Lisaks Lohusuu Vallavalitsuse poolt määratud matusetoetusele on võimalik taotleda ka riikliku matusetoetust. Õigus riiklikule matusetoetusele on:

1) füüsilisest isikust matusekorraldajal, kui tema perekonnale määrati matusetoetuse taotlemise kuul või sellele eelnenud 12 kuu jooksul vähemalt ühel korral toimetulekutoetust ning kes on:
• Eesti alaline elanik
• tähtajalise elamisloa või tähtajalise elamisõiguse alusel Eestis elav isik
• isik, kes on taotlenud elamisloa kehtivusajal elamisloa pikendamist või pikaajalise elaniku elamisluba
• Euroopa Liidu kodaniku perekonnaliige, kes on taotlenud tähtajalist elamisõiguse pikendamist

2) valla- või linnavalitsusel, kui ta korraldab tundmatu või omasteta isiku matuse

Matuse korraldamise kulud on surnu transportimise, tuhastamise või matmise ning leinatalituse kulud.

Riikliku matusetoetuse suurus on 250 eurot.

Riiklikku matusetoetuse taotlemise blankett

 

 

 

Daisy Utsar
Kontakttelefon:  33 23 663
E-post: daisy.utsar@lohusuuvv.ee