Tuule katastriüksuse detailplaneering

Lohusuu Vallavolikogu 27.06.2007. a otsusega nr 14 algatati Separa külas asuva Tuule katastriüksuse detailplaneering ning kinnitati selle lähteülesanne nr 8/07, mille kehtivuse tähtaega pikendati Lohusuu Vallavolikogu 28.08.2008. a otsusega nr 21.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk: määrata 3,35 ha suuruse Tuule katastriüksuse (42001:001:0330) maakasutus- ja hoonestustingimused maa-ala kruntideks jagamisel.

Ajaleheteated: Põhjarannik 18.07.2007 (algatamine), 28.07.2011 (avalik väljapanek), 24.09.2011 (avalik arutelu), 27.10.2011 (avaliku arutelu tulemused), 27.10.2016 (kehtestamine).

Tehnilised tingimused: OÜ Jaotusvõrk

Kooskõlastused: OÜ Jaotusvõrk, Tervisekaitseinspektsiooni Virumaa Tervisekaitsetalitus, Maanteeameti Ida Teedekeskus, Keskkonnaamet (26.02.2009, 03.08.2009, 02.10.2009, 19.01.2010, 14.03.2011, 20.06.2011, 05.04.2012)

Täiendavate kooskõlastuste määramine: Ida-Viru Maavalitsus

Tuule katastriüksuse detailplaneering võeti vastu Lohusuu Vallavolikogu 25.03.2009. a otsusega nr 5.

Planeeringuga sobitatakse Avijõe looduslikult kaunisse maastikku üldkasutatav telkimisala ning jagatakse ülejäänud planeeringuala neljaks elamumaa krundiks.

Tuule katastriüksuse detailplaneering sisaldab Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmise ettepanekut, sest selles taotletakse Avijõe kalda ehituskeeluvööndi ja Tammessaare maaparandussüsteemi eesvoolu ehituskeeluvööndi vähendamist.

Keskkonnaamet on 14.03.2011 ehituskeeluvööndi vähendamisega nõustunud.

11.08.2011-25.08.2011. a toimus Lohusuu Vallavalitsuses Tuule katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek, mille käigus laekus Lohusuu Vallavalitsusse kokku 8 kirjalikku vastuväidet ja 2 ettepanekut. Neist kolme vastuväite ja ühe ettepanekuga Lohusuu Vallavalitsus ei nõustunud ning ühe vastuväitega nõustuti osaliselt, vt ettepanekute ja vastuväidete koondtabel. Kõigile ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele vastati kirjalikult.

Tuule katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu toimus Lohusuu vallamajas 10. oktoobril 2011 Lohusuu vallamajas: osalejate registreerimisleht, arutelu protokoll.

Ida-Viru maavanem on planeeringu järelevalve käigus heaks kiitnud.

Keskkonnaameti seisukohta arvestades jäeti Tuule katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine Lohusuu Vallavolikogu 17.05.2016. a otsusega nr 35 algatamata.

Tuule katastriüksuse detailplaneering kehtestati Lohusuu Vallavolikogu 19.10.2016. a otsusega nr 45.

Detailplaneeringu seletuskiri,

Detailplaneeringu põhijoonis.