« Tagasi

Ilutulestikust ja ohutusest

Taas on kätte jõudnud aastaaeg, mil kaubandusvõrkudes on müügil suur valik ilutulestikke. Kuna sellised välku ja pauku tegevad tooted pakuvad väga suurt huvi ka meie noorematele kogukonnaliikmetele oleks paslik teha väike ülevaade ilutulestike müügi ja kasutamise tingimustest.

Eestis on pürotehniliste toodete müük ja käitlemine reguleeritud lõhkematerjaliseadusega. Nimetatud seadus sätestab avaliku korra ja julgeoleku tagamise eesmärgil nõuded lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemisele. Seadusandja mõistes nimetatakse ilutulestikke pürotehnilisteks toodeteks. Need on jaotatud vastavalt neis sisalduva pürotehnilise aine koguse, omaduste, kasutusotstarbe ja ohtlikkuse järgi erinevatesse kategooriatesse. Kasutusotstarbelt ja ohutuselt kuuluvad kõige madalamasse klassi F1 kategooria märgistusega pürotehnilised tooted. Neid võib võõrandada vähemalt 12-aastasele isikule tingimusel, et müüja järgib kehtestatud vanusepiirangut. Järgmiste F2, F3, T1 ja P1 kategooriate pürotehnilisi tooteid võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule. Kõige kõrgemate kategooriatega, F4, T2 ja P2 märgistatud pürotehnilisi tooteid võib võõrandada üksnes pürotehniliste eriteadmistega isikutele, kes on läbinud asjakohase koolituse.

Ilutulestikke kasutatakse peamiselt õues ja enamasti avalikus ruumis. Selleks, et avalikus kohas ilutulestikku lasta teisi isikuid häirimata, tuleb arvestada avalikus kohas käitumise nõuetega. Avalikus kohas on keelatud tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra või valgusefekte, kusjuures mujal kui avalikus kohas kehtib keeld ajavahemikus kella 22 kuni 6, puhkepäevale eelneval ööl keskööst kuni 7, välja arvatud erandid nagu ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari või 24. juunit.

Vastutus lõhkematerjali ja pürotehnilise toote kasutamise, valmistamise ja hoidmise nõuete rikkumise eest ning kasutamisele kehtestatud piirangute eiramise eest on vastavalt lõhkematerjaliseadusele ette nähtud rahatrahv kuni 300 eurot. Sama teo eest, kui selle paneb toime juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot. Avaliku korra rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 400 eurot või arestiga.

Seaduslikest piirangutest enam aitab lastevanemate kasvatustöö. Lastele tuleks selgitada kuidas pürotehnilisi tooteid ohutult ja kõrvalisi isikuid häirimata kasutada. Ostes lastele nimetatud tooteid, peaks kindlasti selgitama millega on tegu, millal ja kuidas konkreetset toodet kasutada ning kuidas tagada iseenda ja teiste ohutus. Võimalusel peaks laps tegutsema täiskasvanu juuresolekul ning vanem peaks kindlustama, et laps nõudeid järgib. Alati tuleks lugeda toote kasutusjuhendit ja toimida vastavalt selles kirjeldatule. Ilutulestiku tooteid ei tohi kunagi kasutada kohas, kus nende kasutamine kellegi ohtu seab või ohtliku olukorra tekitab. Kui oled oma ilutulestiku raketid edukalt ära kasutanud, siis korista neist järele jäänud praht ja pakendid enda järelt samuti ära. Selliselt käitudes püsib ilutulestikust saadud emotsioon ilusana ka järgmisel päeval, mille vastasel juhul võivad teede ja tänavate ääres vedelevad ilutulestiku pakendid kergesti ära rikkuda.  

Kaunist ja rahulikku jõuluaega kõigile!

Margus Murdsalu
piirkonnapolitseinik