« Tagasi

Veelkord korraldatud jäätmeveost Lohusuu vallas

11. juulil toimus Lohusuu kooli aulas korraldatud jäätmeveo infopäev, kuhu kogunes väga palju huvilisi. Toome veelkord välja punktid, mis selgitavad uut olukorda:

1. Korraldatud jäätmevedu

2005. aastast on omavalitsustel, kus elab üle 1500 elaniku, kohustus korraldada oma haldusterritooriumil korraldatud jäätmevedu. Lohusuu vallas on vähem kui 1500 elanikku, kuid seoses haldusreformiga soovisid Lohusuu kui ka Kasepää vald liituda  MTÜ-ga Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus. Jäätmehoolduskeskus tegeleb jäätmemajandusega (dokumendid, hanked, projektid). Korraldasime jäätmeveo hanke eesmärgiga leida kuni 30.09.2021 Lohusuu ja Kasepää valla segaolmejäätmete vedaja. Hanke võitis Ragn-Sells AS, kes tegi soodsaima pakkumuse. Periood kestab neli aasta, et aja möödudes alustada Mustvee linna, Avinurme, Saare ja Kasepää valdadega uut veoperioodi ühistel tingimustel. Hetkel on üks ja sama hind ning vedaja Lohusuu ja Kasepää vallas, mis jääb kehtima ka pärast haldusreformi. Mustvee linnas ja Avinurme, Kasepää ning Saare vallas jääb kehtima pärast haldusreformi nende piirkonnas kehtestatud hinnakiri ja tingimused.

Lohusuu vallas oli kuni august 2017.aastani nn ,,vabaturg". ,,Vabaturu" piirkonda iseloomustab: igaüks valib ise vedaja, teenustasu ühekordseks olmejäätmete veoks on tavaliselt kordades kallim, paljudel juhtudel puudub elanikel kogumismahuti ja leping, prügi pannakse avalikesse kogumismahutitesse, viiakse metsa alla või vähesed viivad ise prügilasse.

Alates 01.augustist 2017 on korraldatud jäätmeveopiirkond kogu Lohusuu vald, kus korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik. Kohustust ei ole jäätmeluba ja kompleksluba omavatel jäätmevaldajatel. Kui kinnistul puudub või kasutatakse seda ainult periooditi (sh suvila omanikud), siis saab jäätmevaldaja esitada vallavalitsusele taotluse jäätmeveost vabastamiseks.

Vedaja ainuõigus: AS Ragn-Sells

Ragn-Sellsi kontaktid: klienditeeninduse telefon 6060439, Sepa 26, 51013 Tartu; tartu@ragnsells.com

Jäätmed: segaolmejäätmed

Veoperiood: 01.08.2017- 30.09.2021

NB! Lohusuu valla koduleheküljel on erinevad blanketid olemas.

2. Lepingu allkirjastamata jätmine ei vabasta liitumiskohustusest!

Kui te ei ole lepingut saanud hiljemalt veoperioodi alguseks, võtke RagnSellsiga ühendust. Kui olete lepingu saanud ja ei ole veel jõudnud täidetud lepingut ära anda, palun kontrollige saadetud lepingus ja lepingu lisas andmeid, vajadusel parandage/lisage ja saatke postiga leping tagasi vedajale või täitke leping vedaja kodulehel www.ragnsells.ee/leping. Et teie andmed oleks vedaja andmebaasis olemas ja õiged ning vedaja teaks teie soovist konteinerit neilt osta või rentida, siis saatke ka vabastuste taotlemise puhul täpsustatud andmetega leping vedajale tagasi.

Kui täidate kodulehel, saadetakse leping ja lisa e-mailile ja võimalus on need tagastada digiallkirjastatuna. Kui digiallkirjastamise võimalus puudub, siis tuleb leping saata tavapostiga vedajale.

Kui teate juba ohte, mis võiks tekitada segadust, siis ennetage ja teavitage vedajat, nt teie maja juurde tuleb kaks teed, aga üks tee on talvel ja/või kevadel läbimatu, kuid saab kasutada ka teist teed või kui teie maja juurde tuleb väike tee, mis suurt autot ei kannata või autol ei ole võimalik ümber pöörata jne.

3. Segaolmejäätmed ja kogumismahutid

Olmejäätmed on kodumajapidamises tekkinud jäätmed nagu näiteks: elektripirn (tavaline), foolium, grillkanakott (fooliumiga vooderdatud), grillsöekott, žilett, hambahari, hambapasta tuub, hügieeniside, jalanõud, joogitops (plast, puhas, ühekordseks kasutamiseks), juukselaki pudel, juuksevärvi pakend, jõuluehted (mitte elektrilised), jäätisepaber, kassiliiv, mähkmed, katkised nõud, kiletatud paber, klaasikillud (väikses koguses), kohukese ümbris, kohvipakk (foolium), koogivorm, kummikindad, kunstlilled, käärid, lillepott, meikimistarbed, mänguasjad, pliiatsid, prillid, riided (väikses koguses), toiduga määrdunud papp ja paber jne.

Väikseima kogumismahuti suurus on 80-liitrit (0,08m3). Eramajade omanikud võivad kasutada ka kuni 150 l kilekotte (ei tohi kasutada õhukesi kilekotte). Kogumismahuti juurdepääsu tagab jäätmevaldaja või territooriumi haldaja. Jäätmekotid või kuni 370 l konteinerid võib paigutada kuni 10 m kaugusele auto peatuskohast. See teenus on tasuta. Üle 10 meetri kauguselt on teenus vastavalt hinnakirja alusel. 600-800 l konteinereid võib paigutada kuni 4 m kaugusele jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast. Kogumismahutid peavad olema pandud kõvakattega alusele. Pehmel pinnasel ei ole võimalik kogumismahutit liigutada.

Kogumismahutite omandivorm on teie otsustada, sest nende ost või rentimine on nn vabaturg ja ei ole seotud veo ainuõigust omava vedajaga. Kogumismahuti rent on lisateenus ning lisateenuse eest on jäätmevedajal õigus võtta tasu piirkonnas kehtestatud hinnakirja alusel.

Jäätmemahuti palume märgistada ära kinnistu nimega.

Kogumismahutivälised jäätmed ja kui kogumismahuti on üle täitunud, on õigus lisaraha küsida. Kui tekib rohkem prügi, suruge prügi kokku poole nii, et kaas ei jääks avatud olekusse. Kogumismahutivälised jäätmed viiakse ära ainult tellimisel.

Vedaja ei tühjenda 750 l vanu metallist konteinereid (ratasteta neljakandilised mahutid). Selline konteiner tuleb tüüpkonteineri vastu välja vahetada.

Ühismahuti: vallavalitsuse nõusolekul sõlmivad ühismahuti kasutajad omavahel kokkuleppe, kes vastutab ühismahuti kasutamise eest, st kelle nimel sõlmitakse leping ja kes arveldab vedajaga (taotlus valla kodulehel).

Kogumismahutite (välja ostetud kui ka renditavad) tasuta laialivedu toimub 01.08-30.09.2017 ja veoperioodi lõppedes viiakse kogumismahuti (renditud) samuti tasuta ära.

4. Kogumismahutite tühjendussagedused

Segaolmejäätmete väljaveo minimaalsed sagedused:

  • tiheasustuses (Lohusuu alevik) peab jäätmevedu toimuma vähemalt kord nelja nädala jooksul või soovi korral kord nädalas;
  • hajaasustuses elamutes vähemalt 1 kord 12 nädala jooksul või soovi korral 1 kord kuus;
  • tiheasutusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul. Tuleb esitada taotlus vallale, et tegelete biojäätmete kompostimisega.

Kui erandkorras on vaja vedu peatada, sest maja on mingil põhjusel tühi pikemaks ajaks kui veograafikus, siis palun pöörduge vallavalitsuse poole.

5. Veograafik

Saadeti/saadetakse koos lepinguga. Graafikujärgne tühjendamine toimub ka riigipühal, kui on graafikus. Kindlasti vaadake teile saadetud graafikut mitte naabri või sama küla/aleviku inimesele saadetud graafikut. Iga järgneva aasta graafik saadetakse aasta lõpus automaatselt klientidele, kes on Vedajale edastanud oma e-maili aadressi. Kui elektrooniline aadress puudub, siis on võimalik graafik Vedajalt tellida (tasuline vastavalt hinnakirjale) või helistada Vedaja klienditeenindusse ja täpsustada edasisi veo kuupäevi.

6. Tühisõit

Tühisõit on kui jäätmemahutis on mittevastavad jäätmed, puudub juurdepääs jäätmemahutile või puudub jäätmemahuti.

Jäätmevedajal on õigus esitada tühisõidu eest arve. Tühisõidu tasu võrdub vastava kogumismahuti kogumistasuga. Jäätmevedaja kohustus on teha foto tühisõidu tõendamiseks 

Kogumismahutisse sobimatud jäätmed: tule- ja plahvatusohtlikud jäätmeid, sealhulgas kuum tuhk, vedelad ja mudalaadsed jäätmed, ohtlikud või erikäitlust vajavad jäätmed, sealhulgas probleemtooted (nt patareid, akud), käimlajäätmed või kogumiskaevude setted ning ained ja esemed, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokkupressimist

7. Jäätmeveo teenustasu ja tasumise tingimused

Hinnakirja saate/saite koos lepinguga. Teenustasu on tasu jäätmete vedamise ja/või lisateenuste eest. Tasumine esitatud arve alusel. Arve tasumise makseaaeg on 14 päeva. Mittemaksmise korral viivis + õigus vedu peatada. Arvete õigeaegse mittetasumise korral esitab Vedaja kordusarve ja võlateate.

Väiksemate teenustasude puhul saadetakse arve 5€ täitumisel. Nt 80 liitrise mahuti teenustasu puhul saadetakse arve alles peale neljandat tühjenduskorda 1,31+1,31+1,31+1,31 = 5,24 € või suvila omanikel, kel on perioodiline vabastus, aasta lõpus.

Kui teile tundub, et iga kuu on veoarve maksmiseks liiga väike (oleneb kogumismahuti suurusest, kas renditakse kogumismahutit ja tühjendamissagedusest), siis võite korraga maksta suurema summa. Vedaja maksab veoperioodi lõppemisel ettemakstud raha tagasi.

 

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskus