UUEOTSARA JA PARIKAENNU MAAÜKSUSTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 11. septembrist kuni 25. septembrini 2017 Lohusuu vallamajas (Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Ida-Virumaa) ja Tammispää külas postkastide juures asuval infotahvlil.

Avaliku väljapaneku ajal, st 11. septembrist kuni 25. septembrini 2017 on kõigil soovijatel võimalik esitada detailplaneeringu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid Lohusuu vallavalitsuse aadressil Avinurme tee 49, Lohusuu alevik, Ida-Virumaa 42001 või e-posti aadressil lohusuuvv@lohusuuvv.ee

Lohusuu Vallavolikogu 19.12.2006. a otsusega nr 20 algatati Lohusuu vallas Tammispää külas asuval Uueotsara katastriüksusel (42002:002:0118) ja Lohusuu Vallavolikogu 23.04.2007. a otsusega nr 7 samas asuval Parikaennu katastriüksusel (42002:002:0065) detailplaneering, mille eesmärk  on puhkeala rajamiseks lahenduse koostamine, sh ehitusõiguse määramine hooajaliste majutushoonete (kämpingute) rajamiseks.

Ligikaudu 2,26 ha suurust hoonestamata maa-ala hõlmava detailplaneeringuga tehakse ettepanek Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmiseks, sest planeeringualale hoonete rajamiseks on vajalik Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi vähendamine. Üldplaneeringu põhilahendust detailplaneering ei muuda.

OÜ Hendrikson & Ko on 21.04.2016. a koostanud detailplaneeringule  keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (töö nr 2369/15).

Detailplaneering võeti vastu Lohusuu Vallavolikogu 17.08.2017. a otsusega nr 27.

Planeeringu menetlusdokumendid:

Keskkonnaamet 16.06.2016, 14.11.2016, 22.12.2016

Telia Eesti AS 05.07.2016

Elektrilevi OÜ 04.07.2016

Päästeamet 20.12.2016 ja 07.02.2017

Ida-Viru Maavalitsus 10.11.2016

Maanteeamet 29.10.2014, 09.12.2016, 09.03.2017, 02.06.2017

Uueotsara ja Parikaennu DP lisade kaust

Planeeringulahendus:

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Seletuskiri