UUEOTSARA JA PARIKAENNU MAAÜKSUSTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING

Lohusuu Vallavolikogu 19.12.2006. a otsusega nr 20 algatati Lohusuu vallas Tammispää külas asuval Uueotsara katastriüksusel (42002:002:0118) ja Lohusuu Vallavolikogu 23.04.2007. a otsusega nr 7 samas asuval Parikaennu katastriüksusel (42002:002:0065) detailplaneering, mille eesmärk on maakasutus- ja hoonestustingimuste määramine ning üldkasutatava ranna ja parklaga seotud puhketingimuste korraldamine.

Ligikaudu 2,26 ha suurust maa-ala hõlmava detailplaneeringuga tehakse ettepanek Lohusuu valla Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneeringu muutmiseks, sest taotletakse Peipsi järve ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

OÜ Hendrikson & Ko on 21.04.2016. a koostanud detailplaneeringule  keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu (töö nr 2369/15).

Planeeringu menetlusdokumendid:

Maanteeamet (29.10.2014)

Keskkonnaamet (16.06.2016)

Telia Eesti AS (05.07.2016)

Elektrilevi OÜ (04.07.2016)

Päästeamet 20.12.2016 ja 07.02.2017

Ida-Viru Maavalitsus 10.11.2016

Keskkonnaamet 14.11.2016

Maanteeamet 09.12.2016

 

Planeeringulahendus:

Situatsiooniskeem

Olemasolev olukord

Põhijoonis tehnovõrkude lahendusega

Seletuskiri