VALLAVALITSUSE ISTUNGID 2016

Lohusuu Vallavalitsuse 01. november 2016 istungi nr 16 päevakord:

 1. Toimetulekuraskustes isikutele jõulupakkide valmistamine
 2. Eine maksumuse hüvitamine
 3. Sotsiaaltoetuse maksmine (G.-H.Š.)
 4. Sotsiaaltoetuse maksmine (J. L.)
 5. Sotsiaaltoetuse maksmine (M. P.)
 6. Sotsiaaltoetuse maksmine (D. K.)
 7. Sotsiaaltoetuse maksmine (E. L.)
 8. Sünnipäevatoetus eakatele (dets)
 9. Puudega lapsele ettenähtud hooldajatoetuse maksmise peatamine ja jätkamine
 10. Puudega lapsele ettenähtud sotsiaaltoetuse maksmise peatamine ja jätkamine
 11. Riikliku peretoetuse maksmise jätkamine (A. R.)
 12. Riikliku peretoetuse maksmine jätkamine (M. P.)
 13. Huvikoolis õppimise toetus
 14. Sotsiaaltoetuse mittemaksmine (J. L.)
 15. Jõulutoetuse suuruse kinnitamine
 16. Jõulupakkide tellimine
 17. Riigivara jagamise kord
 18. Sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamine
 19. Puude mahavõtmine
 20. Ülesannete delegeerimine
 21. Lumetõrje hanke tulemuste kinnitamine
 22. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse aja, koha ja sisu määramine
 23. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse komisjoni moodustamine
 24. Lohusuu Vallavolikogu 26.11.2010. a määruse nr 16 „Lohusuu valla kohalike teede nimekirja kinnitamine" muutmine
 25. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja arvamuse andmine hoonestusõiguse seadmise võimalikkuse kohta
 26. Vaide läbivaatamine ja Lohusuu Vallavalitsuse 09.08.2016. a korralduse nr 78 „Arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta" muutmine

——————————————————————————————————————————————————————

 

Lohusuu Vallavalitsuse 02. september 2016 istungi nr 15 päevakord:

 1. Nõusolek katastriüksuse jagamiseks (Reiera), /lisa1/, /lisa2/
 2. Kaardimaterjalil moodustatava maaüksuse piiride kinnitamine (Vanajõe puhkeala) /lisa1/, /lisa2/
 3. Maaüksuse koha-aadressi määramine ja pindala täpsustamine (Metsamaa?) /lisa1/, /lisa2/
 4. Arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta (Mustvee-Avinurme tee L1 ja L2) /lisa1/, /lisa2/, /lisa3/
 5. Nõusolek katastriüksuse jagamiseks (Mikura) /lisa1/, /lisa2/
 6. Uueotsara ja Parikaennu maaüksuste detailplaneeringu rakendamine /lisa1/, /lisa2/, /lisa3/
 7. Lisaeelarve läbivaatamine /lisaeelarve/, /seletuskiri/
 8. Eine maksumuse hüvitamine
 9. Lasteaia kohatasust vabastamine
 10. Eakate õnnitlemine
 11. Lammutusloa andmine Avinurme tee 53 2/3 majaosa lammutamiseks /lisa1/, /lisa2/
 12. Vallavanema informatsioon

Protokoll nr 15

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 19. juuli 2016 istungi nr 14 päevakord:

 1. MPEÕK Lohusuu Jumalailmumise Koguduse toetamine
 2. Eestkostja ülesannete täitmine
 3. Eestkostja ülesannete täitmine
 4. Hajaasustuse programmi raames perioodi 2016 rahastamisele kuuluvate taotluste kinnitamine
 5. Peipsi järve ranna-ala puhastamine
 6. Puude mahavõtmine
 7. Vallavanema informatsioon

Protokoll nr 14

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 21. juuni 2016  istungi nr 13 päevakord:

 1. Lohusuu valla 2015. a majandusaasta aruanne /lisa/
 2. Sotsiaaltoetuste maksmiseks ja sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks ning täiendavate sotsiaaltoetuste maksmiseks määratud vahendite kasutamise kord /lisa1/, /lisa2/
 3. Väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suunamise ja hooldekodutoetuse maksmise kord
 4. Eakate õnnitlemine
 5. Informatsiooniks ja arutamiseks:
 • Jäätmeveo korraldamisest Lohusuu vallas
 • Jõe tn 1 projekti läbivaatamine
 • Vallavanema informatsioon

Protokoll nr 13

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 07. juuni 2016  istungi nr 12 päevakord:

 1. Sotsiaaltoetuse maksmine (huvikool, I. P)
 2. Sotsiaaltoetuse maksmine (huvikool, R. P)
 3. Sotsiaaltoetuse maksmine põhikooli- ja gümnaasiumi lõpetajatele
 4. Vallavanema informatsioon

Protokoll nr 12

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 24. mai 2016  istungi nr 11 päevakord:

 1. Huvikoolis õppimise toetus (S.T., M.L)
 2. Majandusaasta aruanne
 3. Ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine (Vabadussõja mälestussammas, Lagedi tee 21a, Avinurme tee 69) /eelnõu/
 4. Ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine (Otsa, Kala tn 38, Vahemetsa, Piilsi bussiootekoda) /eelnõu/
 5. Kaardimaterjalil moodustatava maaüksuse piiride kinnitamine (Aasa tn 1) /eelnõu/
 6. Kaardimaterjalil moodustatava maaüksuse piiride kinnitamine (Avinurme tee 44) /eelnõu/
 7. Ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine (Teed, tänavad; Kala tn L2) /eelnõu/
 8. Katastriüksusele sihtotstarbe määramine (Metskonna kontor) /lisa/
 9. Sünnipäevatoetus eakatele (juuni)
 10. Informatsiooniks ja arutamiseks:
 • K. Suurvälja avalduse tee pikenduse tegemiseks  Matso krundile Kalmakülas /avaldus/, /lisa/
 • Kooli küttesüsteem
 • Vallavanema infomatsioon

Protokoll nr 11

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 10.mai 2016 istungi nr 10 päevakord:

 1. Sotsiaaltoetuse maksmine (üliõpilane K.N)
 2. Sotsiaaltoetuse maksmine (huvikool R. P)
 3. Sotsiaaltoetuse maksmine (sügav puue, R.M)
 4. Sotsiaaltoetuse maksmine kolme- ja enamalapselistele peredele
 5. Sotsiaaltoetuse maksmine (ravimid, E.T)
 6. Sotsiaaltoetuse maksmine (huvitegevus, A.K)
 7. Peipsimaa orelifestivali 2016 läbiviimise toetamine
 8. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (teed, tänavad)
 9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (peremehetute ehitiste teenindusmaad)
 10. Avinurme tee 4 detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine
 11. Tuule katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
 12. Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ja uue vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine
 13. Hinnapakkumuste ülevaatamine (teede remont)
 14. Hinnapakkumuste ülevaatamine (teede niitmine)
 15. Informatsiooniks ja arutamiseks:
 • Uueotsara ja Parikaennu detailplaneeringu uue eskiislahenduse
 • Vallavanema infomatsioon

Protokoll nr 10

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 26. aprilli 2016 istungi nr 9 päevakord:

 1. Sotsiaaltoetuse maksmine kolme- ja enamalapselistele peredele
 2. Huvikoolis õppimise toetus (M. L, S. T)
 3. Hajaasustuse programmi 2016. a taotluste menetlemiseks ja hindamiseks komisjoni moodustamine
 4. Hajaasustuse programmist 2016. a toetavate valdkondade prioriteetsus
 5. Ehitusloa väljastamine (paatide kai ehitamiseks)
 6. Ehitiste teenindamiseks vajalike maade määramine (teed, tänavad)
 7. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine (Olevi)
 8. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine (Piilsi raudteejaam)
 9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Vabadussõja mälestussammas, Lagedi tee 21a, Avinurme tee 69)
 10. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (teed, tänavad)
 11. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (teed, tänavad)
 12. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Veneküla park)
 13. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Veneküla puhkeala)
 14. Arutamiseks ja informatsiooniks
 • M. A-K avaldus
 • Heategevusühing Hea Tegu taotlus

Protokoll nr 9


——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavalitsuse 22. aprilli 2016 istungi nr 8 päevakord:

 1. Sotsiaaltoetuse maksmine (A. K)
 2. Sotsiaaltoetuse maksmine üliõpilasele (M.T)
 3. Sotsiaaltoetuse maksmine (R.P)
 4. Sünnipäevatoetus eakatele (mai) /eelnõu/
 5. Peipsi järve ranna-ala puhastamine (Peri) /eelnõu/
 6. Kaardimaterjalil moodustatava maaüksuse piiride kinnitamine (Jõe tn 15)
 7. Ehitiste peremehetuks tunnistamine /eelnõu/
 8. Peremehetu ehituse väljaselgitamine (Kolgavälja silohoidla) /eelnõu/, /lisa 1/
 9. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Olevi) /eelnõu/, /lisa 1/
 10. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Avinurme tee 16) /eelnõu/, /lisa 1/
 11. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lagedi puhkeala) /eelnõu/, /lisa1/
 12. Audiitorite hinnapakkumuste ülevaatamine
 13. Küttepuude hinnapakkumuste ülevaatamine
 14. Remonti vajavate teede väljaselgitamine
 15. Ürituste toetuste taotluste ülevaatamine /lisa 1/
 16. Informatsiooniks ja arutamiseks:
 • Tuule katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /eelnõu/, /lisa 1/, /lisa 3/
 • Avinurme tee 4 katastriüksuse detailplaneeringu algatamine või algatamata jätmine
 • Vallavanema informatsioon

Protokoll nr 8