Vallavolikogu istungid

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 21. detsembril 2016. a algusega kell 16.00 Mustvee Kultuurikeskuses.

Päevakord:

 1. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine /lisa 1/
 2. Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks /lisa 1/

 

Protokoll 21.12.16

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 20. detsembril 2016. a algusega kell 11.00 Lohusuu vallamajas.

 1. Lohusuu valla 2016. a II lisaeelarve /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 2. Kasepää valla ja Lohusuu valla ühise jäätmekava 2017-2020 vastuvõtmine /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 3. Lohusuu valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine /lisa 1/
 4. Lohusuu valla jäätmevaldajate registri põhimääruse kehtestamine /lisa 1/
 5. 2017. a maamaksumäärade kinnitamine /lisa 1/
 6. Vaide läbivaatamine (I. Lustverk) /lisa 1/
 7. Lohusuu Vallavolikogu 26.11.2010. a määruse nr 16 „Lohusuu valla kohalike teede nimekirja kinnitamine" muutmine /lisa 1/, /lisa 2/
 8. Lohusuu Kooli põhimääruse kehtestamine /lisa 1/
 9. Lohusuu Kooli hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord /lisa 1/
 10. Vallavanema valimine /lisa 1/
 11. Vallavalitsuse liikmete kinnitamine /lisa 1/

 

Protokoll 20.12.16

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

 


——————————————————————————————————————————————————————

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 19. oktoobril 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 /lisa 1/
 2. Koduteenuste osutamise kord Lohusuu vallas /lisa 1/
 3. Ühinemislepingu (I lugemine) /projekt/, /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/, /lisa 4/
 4. Ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine /lisa1/
 5. Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu määramine /lisa 1/
 6. Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/, /lisa 4/
 7. Tuule katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine /lisa 1/
 8. Isikliku kasutusõiguse seadmine (Juhara) /lisa 1/, /lisa 2/
 9. Vallavanema informatsioon

Protokoll 19.10.16

Aivar Altmäe
Vallavolikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 08. septembril 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a I lisaeelarve /lisaeelarve/, /seletuskiri/
 2. Valijamehe valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse /lisa/

Protokoll 08.09.16

Aivar Altmäe
Vallavolikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 29. juuni 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2015. a majandusaasta kinnitamine /aruanne/, /eelnõu/
 2. Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord /lisa/
 3. Väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suunamise ja hooldekodutoetuse maksmise kord  /eelnõu/, /lisa/
 4. MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmeks astumine /eelnõu/, /lisa1/, /lisa2/
 5. Vallavanema puhkusele lubamine /eelnõu/

Protokoll 29.06.16

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 17. mail 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Vabadussõja mälestussammas, Lagedi tee 21a, Avinurme tee 69) /eelnõu/
 2. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (teed, tänavad; Kala tänav L2 ….) /eelnõu/
 3. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (teed, tänavad; Järve tee L3 …) /eelnõu/
 4. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Veneküla park) /eelnõu/, /lisa/
 5. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Veneküla puhkeala) /eelnõu/, /lisa1/, /lisa2/
 6. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Otsa, Kala tn 38, Vahemetsa, Piilsi bussiootekoda) /eelnõu/
 7. Tuule katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine /eelnõu/, /lisa/
 8. Avinurme tee 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine /eelnõu/, /lisa/
 9. Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ja uue vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine /eelnõu/
 10. Vallavanema informatsioon

Protokoll 17.05.16

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 21. aprill 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Audiitori määramine /eelnõu/
 2. Ehitiste peremehetuks tunnistamine /eelnõu/
 3. Peremehetu ehitise väljaselgitamine /eelnõu/
 4. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Olevi) /eelnõu/ , /lisa/
 5. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Avinurme tee 16) /eelnõu/ , /lisa/
 6. Maa munitsipaalomandisse taotlemine (Lagedi puhkeala) /eelnõu/, /lisa/
 7. Vallavanema informatsioon

´ Protokoll 21.04.16

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 23. märtsil 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a eelarve vastuvõtmine /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 2. Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine /lisa 1/
 3. Lohusuu Kooli direktori ja õpetajate töötasustamise aluste kinnitamine /lisa 1/
 4. Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste korra vastuvõtmine /lisa 1/
 5. MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumine ja volitatud esindaja nimetamine /lisa 1/
 6. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Teed 1) /lisa 1/, /lisa2/, /lisa 3/, /lisa 4/, /lisa 5/, /lisa 6/, /lisa 7/, /lisa 8/, /lisa 9/, /lisa 10/, /lisa 11/, /eelnõu/
 7. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Teed 2) /lisa 1/, /lisa2/, /lisa 3/, /lisa 4/, /lisa 5/, /lisa 6/, /lisa 7/, /lisa 8/, /lisa 9/, /lisa 10/, /eelnõu/
 8. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Teed 3) /lisa 1/, /lisa 2/, /eelnõu/
 9. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Piilsi raudteejaam) /lisa 1/, /eelnõu/
 10. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 2a) /lisa 1/, /eelnõu/
 11. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Veneküla kalmistu) /lisa 1/, /eelnõu/
 12. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Järve tee 11) /lisa 1/, /eelnõu/
 13. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Järve tee 13) /lisa 1/, /eelnõu/
 14. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Järve tee 37) /lisa 1/, /eelnõu/
 15. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 25) /lisa 1/, /eelnõu/
 16. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Jõe tn 30) /lisa 1/, /eelnõu/
 17. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Vahemetsa tee 1a) /lisa 1/, /eelnõu/
 18. Maade munitsipaalomandisse taotlemine (Avinurme tee 44) /lisa 1/, /eelnõu/
 19. Sotsiaaltoetuste suurused 2016. aastaks /lisa 1/
 20. Koduteenuse osutamise korra vastuvõtmine /lisa 1/
 21. Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine /lisa 1/

Protokoll 23.03.16

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 10. märtsil 2016. a algusega kell 17.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a eelarve (II lugemine, ettekandja Tatjana Kriiskamägi) /lisa 1//lisa 2/, /lisa 3/
 2. Küsimuste delegeerimine (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 3. Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise kord (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 4. 2016. aastaks sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine (I lugemine, ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 5. Isiku toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste osutamise kord (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 6. Eelarve- ja majanduskomisjoni uue koosseisu kinnitamine /eelnõu/
 7. Arutamiseks ja informatsiooniks:
 • Vallavanema informatsioon

Protokoll 10.03.16

Aivar Altmäe
Vallavolikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 11. veebruaril 2016. a algusega kell 17.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. a eelarve (I lugemine, ettekandja Tatjana Kriiskamägi) /lisa1/, /lisa 2/
 2. Lohusuu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord (ettekandja Daisy Utsar) /lisa/
 3. Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Torma VVK otsusele, ettekandja A. Altmäe) /eelnõu/, /lisa/
 4. Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Avinurme VVK otsusele, ettekandja A. Altmäe) /eelnõu/, /lisa/
 5. Läbirääkimiste alustamisega nõustumine (vastus Mustvee LVK otsusele, ettekandja A. Altmäe) /eelnõu/, /lisa/
 6. Aukodaniku nimetuse andmine /lisa/
 7. Tunnustuse aasta tegu andmine /lisa/
 8. Arutamiseks ja informatsiooniks:
 • Vallavanema informatsioon

Protokoll 11.02.16

Aivar Altmäe
Vallavolikogu esimees

——————————————————————————————————————————————————————

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 14. jaanuaril 2016. a algusega kell 16.00 Lohusuu Vabaajakeskuses.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla tunnustusavalduste andmise kord (ettekandja Aare Järvik) /eelnõu/
 2. Lohusuu Vabaajakeskuse põhimääruse muutmine (ettekandja Marika Oolberg) /eelnõu/ /lisa/
 3. Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel (ettekandja Piret Tomson) /eelnõu/
 4. Lohusuu valla esindaja määramine PAKi /eelnõu/
 5. Arutamiseks ja informatsiooniks:
 • Mustvee linna ettepanek
 • Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Raivo Suni ettepanek
 • Vallavanema informatsioon

Protokoll 14.01.16

Aivar Altmäe
Vallavolikogu esimees