Volikogu istungid 2017

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 28. septembril  2017. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla lisaeelarve vastuvõtmine /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 2. Informatsioon Lohusuu valla eelarvestrateegiast 
 3. Huvihariduse ja huvitegevuse arengukava kinnitamine /lisa 1/, /lisa 2/
 4. Saare Vallavolikogu otsus „Laenu võtmine" /lisa 1/, /lisa 2/

 

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 17. augustil  2017. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Sihtasutusele Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus /lisa 1/
 2. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu muutmine /lisa 1/, /lisa 2/
 3. Mustvee valla toetuste taotlemise kord (tutvumiseks, paranduste ja täienduste tegemiseks) /lisa 1/, /lisa 2/, /lisa 3/
 4. Mustvee valla põhimääruse tööverisoon (tutvumiseks, paranduste ja täienduste tegemiseks) /lisa 1/
 5. Lasteaiaõpetaja töötasu alammäära kehtestamine /lisa 1/
 6. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine /lisa 1/
 7. Ehitiste mõttelise osa võõrandamine /lisa 1/

 

Aivar Altmäe

Volikogu esimees

__________________________________________________________________________________________________________________

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 28. juunil  2017. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2016. aasta majandusaasta kinnitamine /lisa 1/
 2. Lohusuu valla 2017. a I lisaeelarve /lisa 1/, /lisa2/
 3. Ehitiste mõtteliste osade peremehetuks tunnistamine /lisa 1/
 4. Vallavanema puhkusele lubamine /lisa 1/
 5. I. Lustverki kompromissettepanekust haldusasjas nr 3-17-121

 

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 8. mail  2017. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel moodustatava Mustvee Vallavolikogu liikmete arvu määramine /lisa/
 2. Avinurme valla, Kasepää valla, Lohusuu valla, Saare valla ja Mustvee linna ühinemisel moodustatava Mustvee valla territooriumil valimisringkondade moodustamine ja mandaatide jaotamine /lisa/
 3. Valimiskomisjoni moodustamine /lisa/
 4. Vallavanema puhkusele lubamine /lisa/

 

Aivar Altmäe

Volikogu esimees

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 09. märtsil  2017. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

Päevakord:

 1. Lohusuu valla 2017. a eelarve /lisa 1/
 2. Lohusuu Kooli direktori ja õpetajate töötasustamise aluste kinnitamine /lisa 1/
 3. Lohusuu Vallavalitsuse palgajuhend /lisa 1/
 4. Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine /lisa 1/
 5. Peremehetute ehitiste väljaselgitamine (Kalda tn 7) /lisa 1/, /lisa 2/
 6. Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel (Kala) /lisa 1/

 

Aivar Altmäe
Volikogu esimees

 

__________________________________________________________________________________________________________________

Lohusuu Vallavolikogu istung toimub 15. veebruaril  2017. a algusega kell 16.00 Lohusuu vallamajas.

 

Päevakord:

 1. Taotluse esitamine lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise toetuse saamiseks /eelnõu/
 2. Ülesannete täitmiseks volitamine, halduslepingu sõlmimine  /eelnõu/
 3. Lohusuu Vallavolikogu 17.05.2016. a otsuse nr 29 „Maade munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine /eelnõu/
 4. Aukodaniku nimetuse andmine
 5. Tunnustuse Aasta Tegu andmine
 6. Volikogu aseesimehe valimine

 

Protokoll 15.02.17

 

Aivar Altmäe
Volikogu esimees