Lohusuu Vallavaolikogu määrused

Määrused 2016

Määrus nr 1, Lohusuu valla tunnustusavalduste andmise kord

Määrus nr 2, Lohusuu Vabaajakeskus põhimääruse muutmine

Määrus nr 3, Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine

Määrus nr 4, Lohusuu valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamise kord

      Lisa 1, Taotlus ürituste korraldamiseks
      Lisa 2, Taotlus projekti kaasfinantseerimiseks
      Lisa 3, Tegevustoetuse taotlus avalikus kasutuses olevate hoonete ülalpidamiseks
      Lisa 4, Ürituse korraldamise toetuse kasutamise aruanne

Määrus nr 5, Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine 

Määrus nr 6, Isiku toimetulekut soodustavate sotsiaalteenuste osutamise kord

Määrus nr 7, Lohusuu valla 2016. a eelarve

Määrus nr 8, Lohusuu valla hallatavate asutuste töötajate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine ning õiguste delegeerimine

Määrus nr 9, Lohusuu Kooli direktori ja õpetajate töötasustamise aluste kinnitamine

Määrus nr 10, Lohusuu valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste kord

Määrus nr 11, 2016. aastaks sotsiaaltoetuste suuruste kinnitamine

Määrus nr 12, Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Määrus nr 13, Sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud vahendite kasutamise kord

Määrus nr 14, Väljaspool kodu osutatavale ööpäevaringsele üldhooldusteenusele suunamise ja hooldekodutoetuse maksmise kord

Määrus nr 15, Lohusuu valla 2016.a esimene lisaeelarve

Määrus nr 16, Lohusuu valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020 kinnitamine

Määrus nr 17, Koduteenuste osutamise kord Lohusuu vallas

Määrus nr 18, Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Lohusuu vallas

Määrus nr 19, Kasepää valla ja Lohusuu valla ühise jäätmekava 2017-2020 vastuvõtmine

Määrus nr 20, Lohusuu valla jäätmehoolduseeskiri

Määrus nr 21, Lohusuu valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Määrus nr 22, Lohusuu valla 2016. a teine lisaeelarve

Määrus nr 23, Maamaksumäärade kehtestamine 2017. aastaks

Määrus nr 24, Lohusuu Vallavolikogu 26.11.2010. a määruse nr 16 Lohusuu valla kohalike teede nimekirja kinnitamine muutmine