Volikogu otsused

Otsused 2016

Otsus nr 1, Esindaja määramine Peipsi-Alutaguse Koostöökotta

Otsus nr 2, Esindaja määramine MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogusse

Otsus nr 3, Esindaja määramine SA Mustvee Tervis

 Otsus nr 4, Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine

Otsus nr 5, Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine

Otsus nr 6, Haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle läbirääkimiste alustamisega nõustumine

Otsus nr 7, Aukodaniku nimetuse andmine

Otsus nr 8, Tunnustuse „Aasta tegu" andmine

Otsus nr 9, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus liikmeks astumine ja volitatud esindaja nimetamine

Otsus nr 10, Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 11, Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 12, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Jõe tänav, Järve tee L1

Otsus nr 13, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Piilsi raudteejaam

Otsus nr 14, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Jõe tn 2a

Otsus nr 15, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Lohusuu Veneküla kalmistu

Otsus nr 16, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Järve tee 11

Otsus nr 17, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Järve tee 13

Otsus nr 18, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Järve tee 37

Otsus nr 19, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Jõe tn 25

Otsus nr 20, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Jõe tn 30

Otsus nr 21, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Vhemetsa tee 1a

Otsus nr 22, Maade munitsipaalomandisse taotlemine Avinurme tee 44

Otsus nr 23, Audiitori määramine

Otsus nr 24, Ehitiste peremehetuks tunnistamine

Otsus nr 25, Peremehetute ehitiste väljaselgitamine

Otsus nr 26, Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 27, Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 28, Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 29, Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 30, Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 31, Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 32, Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 33, Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 34, Maade munitsipaalomandisse taotlemine

Otsus nr 35, Tuule katastriüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmie

Otsus nr 36, Avinurme tee 4 maaüksuse detailplaneeringu algatamine

Otsus nr 37, Vallavalitsuse liikme ametist vabastamine ja uue vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine

Otsus nr 38, Lohusuu valla 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Lisa. Lohusuu Vallavalitsuse 2015.a majandusaasta aruanne

Otsus nr 39, MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmeks astumine

Otsus nr 40, Vallavanema puhkusele lubamine

Otsus nr 41, Volikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse

Otsus nr 42, Ühinemislepingu projekti ja lisade avalikustamisele suunamine

Otsus nr 43, Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse sisu määramine

Otsus nr 44, Halduslepingu sõlmimine

Otsus nr 45, Tuule katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine

Otsus nr 46, Isikliku kasutusõiguse seadmine

Otsus nr 47, Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute ja vastuväidete läbivaatamise õiendi kinnitamine

Otsus nr 48, Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud küsitluse tulemuste kinnitamine

Otsus nr 49, Laenu võtmine investeeringuteks

Otsus nr 50, Vallavara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

Otsus nr 51, Umbusalduse avaldamine vallavanem Aare Järvikule

Otsus nr 52, Vallavanema asendaja määramine

Otsus nr 53, Vaide läbivaatamine

Otsus nr 54, Lohusuu vallavanema valimine

Otsus nr 55, Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

Otsus nr 56, Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine

Otsus nr 57, Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks